Go to content

Svenska Motor Sverige AB Mariestad

 1. Home
 2. Integritetspolicy

Integritetspolicy

 • Bibehållandet av skydd för din personliga integritet är viktigt för Kia Sweden AB, org. nr 556618-8545, (”Kia”). Denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) beskriver Kias nuvarande policy avseende vår behandling av personuppgifter. Du bör läsa hela denna policy noggrant. Genom att fortsätta använda Kias webbplats eller genom att förse Kia med dina personuppgifter samtycker du till denna Integritetspolicy. Om du inte samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy skall du inte förse oss med dina personuppgifter. Vid behov kan Kia komma att revidera denna Integritetspolicy, till exempel på grund av ändringar i lagstiftning, ändringar i vår personuppgiftsbehandling eller vid introduktion av nya eller ändrade funktioner på våra webbplatser. Tidpunkten för den senaste revideringen framgår längst ned i denna Integritetspolicy. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på denna sida. Du bör därför regelbundet granska Integritetspolicyn på Kias webbplats så att du har kännedom om Kias aktuella policy för personuppgiftsbehandling. Genom att fortsätta att använda Kias tjänster efter ändring genomförts anses du ha samtyckt till sådan ändring. Om Kia i väsentligt avseende ändrar sina metoder för insamling eller behandling av personuppgifter, du rätt att meddela oss att du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter på sådant nytt sätt.

  1. Vissa begrepp
  I denna Integritetspolicy avses med uttrycken ”vi” och ”oss” Kia samt, i förekommande fall, bolag som ingår i samma koncern som Kia. ”Återförsäljare” och ”Licensinnehavare” är självständiga företag som säljer våra fordon, reservdelar och tillbehör respektive har licens för att driva sådan verksamhet med användande av firmabeteckning, varumärken och servicemärken tillhörande oss.
  ”Affärspartners” är självständiga företag som Kia har valt att samarbeta med för att kunna tillhandahålla eller erbjuda dig andra tjänster och produkter, t.ex. Kia Finans, Kia Försäkring eller Kia-kortet.

  2. Tillämpningsområde
  Denna Integritetspolicy reglerar endast villkoren för Kias personuppgiftsbehandlingar. På andra webbplatser tillhöriga andra bolag inom Kia-koncernen kan det finnas särskilda integritetspolicies som reglerar hur andra bolag inom Kia-koncernen behandlar personuppgifter.
  Denna Integritetspolicy innehåller inte information om personuppgiftsbehandlingar som vidtas av Kias Återförsäljare, Licensinnehavare eller Affärspartners (det föregående gäller även om du får tillgång till deras webbplatser genom länkar på Kias webbplatser eller om du förser dem med information med anknytning till Kia), såvida inte sådana parter behandlar dina personuppgifter för Kias räkning i egenskap av personuppgiftsbiträden. Dina besök på andra webbplatser eller lämnande av personuppgifter till andra företag sker på egen risk och regleras inte av denna Integritetspolicy. För att få information om hur Kias Återförsäljare, Licensinnehavare eller Affärspartners behandlar personuppgifter uppmanar vi dig att kontakta relevant företag och att granska deras policy för personuppgiftsbehandlingar. Vidare kan det finnas ytterligare integritetspolicies avseende specifika tjänster tillhandahållna av Kia, t.ex. Kia-klubben och MyKia-appen.

  3. Insamling och behandling av personuppgifter
  Personuppgifter omfattar all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet, såsom till exempel uppgift om namn, e-postadress, IP-adresser och telefonnummer.
  Vi samlar in personuppgifter om dig på olika sätt, såsom närmare beskrivs nedan.

  Personuppgifter som du själv lämnar till Kia, t.ex. via Kias webbplatser
  Kia behandlar personuppgifter som vi samlar in direkt från dig, dvs. sådana personuppgifter som du lämnar till oss, till exempel via Kias webbplatser, online, genom brev, tävlingsbidrag, telefonförfrågningar och, undersökningar. Sådana personuppgifter kan bl.a. bestå av namn, adress, e-postadress, telefonnummer.

  Personuppgifter som behandlas inom ramen för MyKia
  När du skapar ett MyKia-konto behöver vi behandla vissa personuppgifter om dig. Sådana personuppgifter innefattar uppgifter om tilltalsnamn, e-postadress, telefonnummer. I tillägg kan Kia komma att uppdatera, tillföra och samköra sådana uppgifter med uppgifter från externa databaser och/eller personuppgifter om dig som Kia redan innehar, dvs. sådana som i övrigt samlas in av Kia enligt denna Integritetspolicy.

  Personuppgifter från Återförsäljare och Licensinnehavare
  Kia samlar även in vissa personuppgifter om dig från våra Återförsäljare och Licensinnehavare som vidarebefordrar information som du har lämnat till dem i samband med köp eller andra kontakter. Sådana personuppgifter kan bl.a. bestå av namn, adress, e-postadress, telefonnummer.

  Personuppgifter om dig i egenskap av fordonsägare/kund
  Kia kan även komma att samla in vissa personuppgifter om dig från Kia-verkstäder i egenskap av fordonsägare/kund som du själv har lämnat till verkstaden eller som verkstaden har hämtat från bilregistret och som verkstaden har vidarebefordrat till Kia. Sådana personuppgifter kan bestå av adress och kontaktuppgifter samt i förekommande fall uppgifter om fordonets chassi- och registreringsnummer.

  Barns personuppgifter
  Kias webbplatser är till för en bred användarkrets. Emellertid samlar vi inte avsiktligt in personuppgifter från barn under 18 år.


  4. Ändamål med behandling av personuppgifter och utlämnande av personuppgifter

  Allmänt
  Vi behandlar personuppgifter som vi har samlat in för att informera dig om våra produkter och tjänster samt för att förbättra och utveckla våra tjänster och produkter. Personuppgifterna sparas i ett kundregister. Vi kan även komma att kontakta dig för att lämna information om tredje parts produkter, program och tjänster. Personuppgifter behandlas även för att hantera samt förbättra Kia.se och andra av våra webbplatser, spåra användning samt i säkerhets- och övervakningssyfte. Kia kommer inte att använda dina personuppgifter för ändamål som är oförenliga med de ändamål som anges i denna Integritetspolicy, såvida vi inte informerar dig om detta och, i förekommande fall, får ditt samtycke till det.

  Specifika ändamål
  Personuppgifter om dig som samlas in inom ramen för MyKia behandlas i syfte att (i) administrera ditt MyKia-konto, (ii) kunna tillhandahålla dig MyKias tjänster, samt (iii) skapa en profil om dig för att kunna anpassa erbjudanden om varor och tjänster och därigenom möjliggöra marknadsföring av både generell och riktad karaktär som bygger på din profil, genom exempelvis brev, telefon, e-post, sms och andra digitala kanaler.
  Personuppgifter om dig som överförs till oss från Kia-verkstäder behandlas i syfte att Kia ska kunna genomföra utskick av kundenkäter, för att underlätta hantering av garantifrågor, såsom fordonsåterkallelser, servicekampanjer och andra garantiarbeten, samt för att Kia ska kunna hantera offerter, ordrar och kundförfrågningar och genomföra marknadsföringsaktiviteter, såsom exempelvis reklamutskick och utskick av evenemangsinbjudningar.

  Utlämnande inom Kia och till Kias tjänsteleverantörer
  Inom Kia kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till Kias anställda, ombud och uppdragstagare som har legitima och affärsmässigt motiverade skäl att få tillgång till dina personuppgifter. Vi kan även komma att överföra personuppgifter till andra bolag inom Kia-koncernen, dock endast till bolag som är etablerade i länder inom EU/EES. Vidare, kan Kia komma att lämna ut dina personuppgifter till utomstående uppdragstagare eller ombud som bistår oss med att administrera vår verksamhet (såsom till exempel administratörer av e-postlistor och marknadsföringskonsulter), men de får endast behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla Kia en specifik tjänst och inte för några andra ändamål än vad som anges i denna Integritetspolicy.
  Utlämnande till Kias Återförsäljare, Licensinnehavare och/eller Affärspartners
  Kia kan komma att lämna ut dina personuppgifter till Kias Återförsäljare, Licensinnehavare och Affärspartners för marknadsföringsändamål och administrativa ändamål (till exempel i samband med återkallelse av produkter).

  Ytterligare utlämnande
  Kia kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, i den utsträckning som personuppgiftslagen (1998:204) eller annan lagstiftning tillåter, för att skydda Kias eller dess koncernbolags rättigheter. Utöver det kan Kia lämna ut personuppgifter i syfte att skydda säkerheten avseende personuppgifter, att skydda mot bedrägeri eller i syfte att hantera risker samt för att uppfylla krav enligt lag eller vad som åligger Kia i en rättslig tvist.

  5. Säkerhet
  Kia använder lämpliga administrativa, tekniska och fysiska hjälpmedel för att skydda personuppgifter som vi behandlar mot skada, stöld och otillåten användning. Vidare vidtar Kia lämpliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter är korrekta, uppdaterade och fullständiga.
  Kia garanterar inte att din användning av Kia.se eller andra av Kias webbplatser sker konfidentiellt och ansvarar inte för någon skada som du eller någon annan person kan komma att lida till följd av att din användning av en av Kias webbplatser eller eventuell information som du har lämnat på en av Kias webbplatser röjs för någon utomstående.

  6. Länkar till andra webbplatser
  Kia.se och andra av Kias webbplatser kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser vilka inte kontrolleras av Kia och som inte täcks av denna Integritetspolicy (såsom till exempel webbplatser som tillhör Kias Återförsäljare, Kias Licensinnehavare eller webbplatser innehållandes produktinformation). Kia lämnar inte några garantier angående riktigheten av hypertextlänkar eller information på webbplatser som hypertextlänkar hänför sig till. Eventuell hypertextlänk till någon annan person eller organisation skall inte uppfattas som ett godkännande från Kia av en sådan persons eller organisations webbplats, produkter eller tjänster.

  7. Dina rättigheter
  Kia Sweden AB, org. nr. 556618-8545, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och annan tillämplig lagstiftning. Du har rätt att utan kostnad en gång årligen erhålla information om vilka personuppgifter som Kia behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling.Du har även rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter, ändra uppgifter som du tidigare lämnat, eller återkalla ett samtycke och meddela oss att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter. Om du vill korrigera eller erhålla en kopia av dina personuppgifter, skall du vända dig till Kia Sweden AB, [Kanalvägen 12, 194 61 Upplands Väsby, Sverige. E-mail: info@kia.se]. Dina personuppgifter sparas till dess att du begär att de blir borttagna eller så länge som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen eller sådan annan tid som Kia har rätt och/eller skyldighet att spara uppgifterna enligt tillämplig lagstiftning.

  8. Frågor och Marknadsföring
  Om du har frågor om vår Integritetspolicy eller Kias behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta Kia på tfn: 08-4004 43 00 eller via e-mail: info@kia.se. Du har rätt att närsomhelst, genom att kontakta Kia på ovanstående e-mailadress anmäla att du motsätter till behandling av personuppgifter för ändamål som rör direkt marknadsföring och du kan alltid motsätta dig att erhålla direkt marknadsföring.